Ban Giám hiệu

Nhà giáo ND Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch HĐQT

Cô Nguyễn Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Kim Duyên

Phó Hiệu trưởng

Cô Phạm Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng

Cô Đào Thị Thủy

Hiệu trưởng

Cô Vũ Hồng Nhung

Phó Hiệu trưởng